Bijzonder verlof

 

Dowload hier het formulier voor een verlof aanvraag. (klik)

 

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden, Artikel 11 onder g,

 

Artikel 11 onder g LPW 1969 kent nog een mogelijkheid om extra verlof te verlenen wegens andere gewichtige omstandigheden (zie ook artikel 14 LPW 1969).

 

Uitgangspunt bij ‘andere gewichtige omstandigheden’ is, dat externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden. Hierbij valt de beslissingsbevoegdheid uiteen in twee delen.

 

- Tot en met tien schooldagen per jaar beslist de directeur van de school over het al dan niet toekennen van het verlof.

 

- Bij meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar, nadat hij het hoofd heeft gehoord.

 

 

Tien schooldagen of minder

 

Hieronder wordt aangegeven welke omstandigheden in aanmerking komen voor het verlof:

 

- Verhuizing: maximaal één dag.

 

- Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal één dag.

 

- Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen.

 

- Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten Nederland, binnen Europa vijf dagen, Buiten Europa tien dagen.

 

- 12,5-,25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: Maximaal één dag.

 

- Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur.

 

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen. Buiten Nederland maar binnen Europa maximaal vijf dagen. Buiten Europa maximaal 10 dagen.

 

- Overlijden van bloed en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal één dag.

 

- Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof. De directeur neemt hierover een beslissing en laat dit de ouders schriftelijk weten. Tegen de beslissing kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag.

 

 

Meer dan tien schooldagen

 

Het gaat hierbij om omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie. In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste 8 weken van tevoren bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland worden ingediend.